Contractes del Sector Públic

360,00 

Fer una exposició clara i senzilla dels temes que abordem, amb un llenguatge tècnic i rigorós, però clar i proper a la gestió del dia a dia.
No podem abastar tota la llei, així que intentarem centrar-nos en els aspectes més rellevants, és a dir, en els que puguin tenir un major impacte en la feina diària.
Ens agradaria que aquest curs fos una porta d’entrada que us permeti aproximar-vos a la nova regulació i obrir-vos camins que després pugueu explorar en funció dels vostres interessos.
Entendre la interacció entre el Dret europeu i el nacional. La Llei té dos pares, i té quelcom de cadascun d’ells.
Conèixer les principals novetats que introdueix, especialment els nous conceptes que haurem de manegar a partir d’ara.
Saber a quines entitats, públiques i privades, se’ls hi aplica la llei i quines parts d’aquesta són d’aplicació. No tots som iguals.
Comprendre com es desenvolupa un procediment d’adjudicació i assumir que ha de ser electrònic
Duración: 40 Horas.

SKU: ADM-072 Categoría: Etiqueta:

Unitat Didàctica 0: Els objectius: Objectius del curs i de la Llei de Contractes
1. La normativa de contractes: antecedents històrics
2. Règim jurídic de la contractació pública: la interacció del dret espanyol i el dret comunitari
3. Per què una nova Llei de Contractes?
4. Quins objectius té la nova llei?
5. Novetats de la llei
6. L’estructura de la Llei 9/2017

Unitat Didàctica 1: La Llei de Contractes del Sector Públic: a què i a qui s’aplica?
1. LCSP: àmbit objectiu
2. LCSP: àmbit subjectiu
2.1. Subjectes afectats
2.2. Què li afecta? S’aplica a tots per igual?
3. Els contractes del Sector Públic: classificacions
3.1. Per a què serveix la classificació dels contractes?
3.2. Classificació per la seva naturalesa jurídica: contractes administratius i contractes privats
3.3. Classificació per la seva subjecció a normes de la UE: els contractes SARA
3.4. Tipus de contracte: els contractes per raó del seu objecte
3.5. El règim jurídic dels contractes
3.6. La jurisdicció competent
4. Aspectes generals dels contractes
4.1. Introducció
4.2. La necessitat, idoneïtat i eficiència de la contractació
4.3. La durada dels contractes
4.4. La perfecció dels contractes
4.5. El caràcter formal de la contractació

Unitat Didàctica 2: Els elements del contracte (1): elements subjectius. L’organització administrativa per a la contractació
1. Els elements d’un contracte
2. La competència per contractar
2.1. Introducció
2.2. La competència en el Sector Públic Estatal
2.3. La competència en el Sector Públic Autonòmic
2.4. La competència en les Entitats Locals
2.5. Les Juntes de Contractació
3. L’autorització per contractar
3.1. Introducció
3.2. Autorització als Poders Adjudicadors del sector públic estatal
3.3. Autorització a les entitats vinculades del sector públic estatal, que tinguin la condició de poder adjudicador
3.4. Els informes del Ministeri d’Hisenda
4. Òrgans auxiliars en la contractació
4.1. Introducció
4.2. Les Meses de contractació a l’Estat
4.3. Les Meses de contractació en les Entitats Locals
4.4. La Mesa especial de diàleg competitiu
5. Òrgans administratius de consulta i de supervisió
5.1. Introducció
5.2. La Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat (JCCPE)
5.3. El Comitè de Cooperació en matèria de contractació pública (CCCP)
5.4. L’Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació (OIRSC)
5.5. L’Oficina Nacional d’Avaluació (ONE)
5.6. L’Estratègia Nacional de Contractació Pública (ENCP)
6. Els registres públics
6.1. Introducció
6.2. El Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic (ROLEC)
6.3. El Registre de Contractes de l’Estat (RCE)
6.4. Els equivalents de les Comunitats Autònomes
7. El control extern de la contractació
7.1. Introducció
7.2. El Tribunal de Comptes
7.3. La Comissió Europea
8. La plataforma de contractació del sector públic
8.1. Introducció
8.2. La Plataforma de Contractació del Sector Públic
8.3. La Plataforma de Contractació del Sector Públic i la licitació electrònica
8.4. Les equivalents de les Comunitats Autònomes
9. El perfil de contractant
10. El responsable del contracte

Unitat Didàctica 3: Els elements del contracte (2): elements subjectius. El contractista
1. El contractista: requisits previs
1.1. Introducció
1.2. Podem contractar amb qualsevol?
1.3. L’acreditació dels requisits
1.4. Quan cal acreditar el compliment dels requisits?
1.5. Com acreditar els requisits? El DEUC
2. La capacitat: capacitat d’obrar i habilitació
2.1. Introducció
2.2. La capacitat d’obrar de les persones físiques i de les persones jurídiques
2.3. El cas de les empreses estrangeres: empreses de països de la UE i d’Estats signants de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu
2.4. El cas de les empreses estrangeres: empreses no comunitàries
2.5. El cas de les UTE
3. Les prohibicions de contractar
3.1. Introducció
3.2. Quines són les prohibicions actuals?
3.3. Com apreciar o declarar una prohibició?
3.4. Prohibicions que “s’aprecien” directament
3.5. Prohibicions que “s’imposen” com a sanció: competència i procediment
3.6. Els efectes d’una “prohibició de contractar”
4. La solvència
4.1. Introducció
4.2. Solvència: compto amb els recursos de la meva empresa o puc comptar amb mitjans externs?
4.3. Què em poden exigir per a acreditar la solvència?
4.4. Concreció dels requisits i criteris de solvència
4.5. Altres criteris exigibles: qualitat i gestió mediambiental
5. La classificació
5.1. Introducció
5.2. Suposats en els quals és exigible i en els quals és aplicable
5.3. Exempcions
5.4. Com s’obté la classificació?

Unitat Didàctica 4: Els elements del contracte (3): elements objectius. Objecte, preu i garantia
1. L’objecte del contracte
1.1. Introducció
1.2. L’objecte del contracte
1.3. La divisió en lots de l’objecte del contracte
1.4. Limitacions als licitadors en l’adjudicació per lots
2. La valoració econòmica del contracte
2.1. Introducció
2.2. El Pressupost Base de Licitació
2.3. El valor estimat del contracte
2.4. El preu del contracte
2.5. La utilitat de cadascuna d’aquestes mencions
2.6. La revisió de preus
3. Les garanties en els contractes de les Administracions Públiques
3.1. Introducció
3.2. La garantia provisional
3.3. La garantia definitiva

Unitat Didàctica 5: La preparació del contracte: l’expedient de contractació
1. La preparació del contracte
1.1. Introducció
1.2. L’estratègia nacional de contractació
1.3. Les consultes preliminars del mercat
2. L’expedient de contractació
2.1. Introducció
2.2. La funció de l’expedient
2.3. Els documents que integren l’expedient
2.4. Els Plecs de Clàusules Administratives
2.5. Els Plecs de Prescripcions Tècniques (PPT)
2.6. Les normes especials
2.7. La tramitació de l’expedient

Unitat Didàctica 6: Els procediments de contractació (1): els procediments en general. De la convocatòria a la formalització
1. El procediment d’adjudicació
1.1. La importància del procediment
1.2. Tipus de procediment
1.3. Normes comunes a tots els procediments
1.4. Els principis del procediment
1.5. La publicitat prèvia
1.6. La publicitat de la licitació
1.7. El termini de presentació de sol·licituds o de proposicions
1.8. La informació addicional als interessats
1.9. L’acreditació dels requisits previs. El DEUC
1.10. Les proposicions dels interessats
1.11. L’admissibilitat de variants
1.12. La subhasta electrònica
1.13. L’actuació de la mesa de contractació
1.14. Els criteris d’adjudicació
1.15. Les ofertes anormalment baixes
1.16. La classificació de les ofertes
1.17. Requeriment al licitador seleccionat
1.18. La resolució del procediment: l’adjudicació, contingut
1.19. La resolució del procediment: la notificació
1.20. La resolució del procediment sense adjudicació
1.21. La formalització del contracte: contingut
1.22. La formalització del contracte: terminis
1.23. La formalització del contracte: la publicitat
1.24. La comunicació a candidats i licitadors: l’increment de la transparència

Unitat Didàctica 7: Els procediments de contractació (2): els procediments en particular
1. Els procediments ordinaris
1.1. Característiques i conclusions
1.2. El procediment obert
1.3. El procediment obert simplificat
1.4. El procediment obert simplificat «abreujat»
1.5. El procediment restringit
2. Els procediments especials
2.1. Introducció
2.2. Els procediments amb negociació
2.3. El diàleg competitiu
2.4. L’associació per a la innovació
2.5. El concurs de projectes

Unitat Didàctica 8: La racionalització de la contractació: 3 fórmules diferents
1. Els Acord Marc
1.1. Avantatges i inconvenients
1.2. Estructura d’un Acord Marc
1.3. Funcionalitat: qui i per a què se celebren els Acords Marc?
1.4. Els límits dels Acords Marc
1.5. Procediment de celebració de l’Acord Marc
1.6. Els Contractes Basats
1.7. La modificació dels Acords Marc i dels Contractes Basats en un Acord Marc
2. Els sistemes dinàmics d’adquisició
2.1. Introducció
2.2. Definició i característiques
2.3. Posada en funcionament del sistema
2.4. Incorporació d’empreses al sistema
2.5. Adjudicació dels Contractes específics
3. Les Centrals de Contractació
3.1. Avantatges i inconvenients
3.2. La Central de Contractació de l’Estat
3.3. Les Centrals de Contractació de les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals

Unitat Didàctica 9: L’execució dels contractes
1. Les prerrogatives de l’Administració
1.1. Límits
1.2. Enumeració
1.3. Procediment per al seu exercici
2. Les obligacions dels contractistes
2.1. Obligacions
2.2. Execució del contracte
2.3. Compliment del termini d’execució
2.4. La responsabilitat per danys i perjudicis
2.5. Les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral
2.6. Les condicions especials d’execució
3. Els drets dels contractistes
3.1. Aspectes generals
3.2. Dret al cobrament del preu
3.3. Reclamació de les quantitats endeutades
3.4. Transmissió dels drets de cobrament: cessió i embargament
4. La modificació dels contractes
4.1. Introducció
4.2. Característiques de la modificació dels contractes
4.3. Modificacions previstes en el plec de clàusules administratives particulars
4.4. Modificacions no previstes en el plec de clàusules administratives particulars
4.5. Obligatorietat de la modificació
4.6. Procediment per a la modificació
5. La suspensió dels contractes
6. L’extinció dels contractes
6.1. Introducció
6.2. El compliment dels contractes
6.3. La resolució dels contractes
7. Cessió i subcontractació
7.1. Diferències
7.2. Cessió de contractes: definició i requisits
7.3. Subcontractació

Unitat Didàctica 10: La revisió de la via administrativa dels actes
1. El règim d’invalidesa dels contractes
1.1. Causes d’invalidesa
1.2. Causes de nul·litat de dret administratiu
1.3. Causes d’anul·labilitat de dret administratiu
1.4. La Revisió d’ofici
1.5. Efectes de la declaració de nul·litat i efectes en supòsits d’anul·labilitat
1.6. Causes d’invalidesa de dret civil
2. El règim de recursos
2.1. Introducció
2.2. El Recurs Especial en matèria de contractació: característiques

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Contractes del Sector Públic”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Ir al contenido